Metalsign

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, leveringen, werken en mondelinge of
schriftelijke overeenkomsten. De koper verklaart de voorwaarden, welke hierna worden geformuleerd, te aanvaarden en erdoor te
zijn gebonden. Geen andere algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging
van Metalsign BVBA (de verkoper).

Artikel 2 Aanbod en bestelling
Elke bestelling, bestelbon of vraag tot levering uitgaande van een klant en gericht aan Metalsign BVBA wordt geacht een aanbod tot
contracteren te zijn uitgaande van de klant. Aanvaarding van het aanbod door onze firma kan behoudens uitvoering, tegen deze
laatste enkel worden bewezen door een van deze laatste uitgaande geschrift.

Artikel 3 Termijnen
De door ons opgegeven termijnen van levering of uitvoering gelden, behoudens uitdrukkelijke geschreven andersluidende
vermelding, slechts als inlichting nopens de normale termijn doch niet als verbintenis. Laattijdige levering of uitvoering door ons kan
enkel aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst mits, na het verstrijken van de normale bedongen leveringstermijn,
Metalsign BVBA vooraf door de klant bij ter post aangetekende brief in gebreke is gesteld en zij binnen de maand aan de sommatie
niet heeft voldaan. In geval van ontbinding lastens Metalsign BVBA zal de klant geen aanspraak kunnen maken op een
schadevergoeding.

Artikel 4 Prijzen
Onze prijzen zijn berekend in functie van de tarieven, die inzake transport, BTW, in- of uitvoerrechten, in- of uitklaringskosten en alle
hoegenaamde andere bestaande of nog in te voeren taksen, heffingen en ontheffingen van kracht zijn ten dage dat de
overeenkomst is afgesloten. Elke verhoging van één van die taksen of invoering van nieuwe taksen of heffingen die de uitvoering of
de levering doch na het afsluiten van de overeenkomst, valt ten laste van de koper. Prijzen van producten zijn exclusief BTW en
andere belastingen en taksen m.b.t. de verkoop, verzending of het gebruik van producten. Deze lasten en taksen zijn ten laste van
de koper. 
Prijzen en berekeningen op de website zijn steeds onder voorbehoud van software- of typefouten. We kunnen ten allen tijde op bestellingen
correcties doorvoeren. De koper heeft dan het recht om de bestelling te annuleren.

Artikel 5 Betaling
Alle facturen zijn op de zetel van Metalsign BVBA betaalbaar, ten laatste op het einde van de maand die volgt op de maand waarin
de factuur werd opgesteld, dit behoudens andersluidende en uitdrukkelijk overeengekomen termijnen zoals weergegeven op de
voorzijde van de factuur. Elk bedrag dat op de vervaldag niet is betaald zal van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande
ingebrekestelling vereist is, een verwijlintrest opbrengen van 1% per maand vanaf de datum van de facturatie, zonder dat de
verschuldigde rente ooit lager zal mogen zijn dan deze bekomen door toepassing van de Belgische discontovoet. Zo een factuur niet
betaald is op de vervaldag zal eveneens van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een schadevergoeding van
15% met een minimum van 90 EUR, verschuldigd zijn op het achterstallige factuurbedrag. Niet-betaling door de klant van een
factuur op vervaldag verleent Metalsign BVBA het recht alle met de klant nog lopende overeenkomsten éénzijdig en zonder
schadevergoeding te verbreken en maakt bovendien alle niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 Overdracht van risico en eigendom
De koper staat in voor het risico met betrekking tot het vervoer van de goederen, zelfs indien deze franco zou geschieden en dient
elke breuk en beschadiging, gedurende het vervoer ontstaan, voor zijn rekening te nemen.
Alle geleverde goederen blijven eigendom van Metalsign BVBA tot volledige betaling van alle wat aan laatstgenoemde uit hoofde
van de overeenkomst toekomt. Worden goederen krachtens huidig artikel teruggevorderd of –genomen is de koper aan Metalsign
BVBA een vergoeding verschuldigd voor de kosten van die terugname en voor de minwaarde die bedoelde goederen eventueel
zullen hebben ondergaan.

Artikel 7 Klachten
Klachten moeten per aangetekend schrijven aan de verkoper worden ter kennis gebracht binnen de 48 uur na ontvangst van de
goederen en in elk geval vóór het gebruik ervan. Indien binnen deze termijn van 48 uur geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor
gevolg dat levering zonder meer geacht wordt te zijn aanvaard.
De aansprakelijkheid van de verkoper voor zichtbare of verborgen gebreken of niet-conforme levering zal in ieder geval beperkt zijn
tot de prijs van de producten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheid. De verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn voor
enige indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade.

Artikel 8 Gerechtelijke bevoegdheid
Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Voor alle betwistingen tussen contracterende partijen zijn uitsluitend
bevoegd de gerechten binnen wier ambtsgebied de zetel van Metalsign BVBA gevestigd is. Het staat Metalsign BVBA echter vrij
indien zij het verkiest de klant rechtstreeks voor diens natuurlijke rechter te brengen.

Don`t copy text!